ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

ارزیابی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارمندان

کلمات کلیدی :

فرسودگی شغلی کارمندان
فرسودگي شغلي در كاركنان
فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان
کیفیت زندگی کاری کارکنان در دانشگاه
رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي
بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش
پایان نامه فرسودگی شغلی کارکنان
پایان نامه کیفیت زندگی کاری کارکنان

رفتن به سایت اصلی

امروزه يکي از بحراني ترين مسائل زندگي، کار در جهان پيچيده صنعتي ميباشد و تعداد زيادي از افراد و نيروهاي انساني با مشکل استرس و در نهايت فرسودگي شغلي در گيرند و منابع زيادي در اثر آن از بين   مي رود(ابطحي،1370) علاوه بر تاثيرات منفي فرسودگي شغلي بر اشخاص ، سازمانها نيز با عواقب مهم و هزينه هاي مربوط به فرسودگي شغلي روبرو مي شوند.( سيد جوادين ، 1387) مديران مي توانند با بالا بردن کيفيت زندگي کاري ، زمينه فرسودگي شغلي کارکنان را کاهش دهند.

 

 

 

 

سازمانهاي امروزي جهت ماندگاري و حيات اثربخش در دنياي پر رقابت امروزي نياز به رسيدگي به كيفيت زندگي كاري كاركنان خود دارند و اين مهم را با اجراي برنامه هاي چند ساله كيفيت زندگي كاري و قرار دادن اين برنامه جزو سياستها و رويه هاي ثابت سازماني تحقق مي بخشد.لذا با توجه به مسائل كلي كه در بالا مطرح شد. مي توان بيان كرد توجه به متغيرهاي كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي  هر دو از عوامل اثرگذار سازماني مي باشد و حل مشكلات ناشي از آنها مي تواند در اداره امور سازمان به مديران رده بالاي سازمانها (ازجمله مديران واحدهاي دانشگاهي ) كه بيش از همه مي توانند در حل اين مسائل تاثير گذار باشند،كمك شاياني نمايند.

 

 

 

 

در اين تحقيق، نمونه مورد نظر 170 نفر از كاركنان دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامشهر بودند و تحقيق به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت . داده هاي خام از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و پرسشنامه فرسودگي شغلي بدست آمد و با استفاده از نرم افزار spss  و توسط آزمونهاي  ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول:کليات پژوهش    5
1ـ مقدمه:    5
2-بيان مسئله :    7
3-اهميت وضرورت مسئله:    10
4-اهداف تحقيق:    12
1ـ تعاريف نظري متغيرهاي پژوهش:    14
تعريف عملياتي:    17
کارکنان:    17

 

 

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش    19
بخش اول: كيفيت زندگي كاري:    19
تاريخچه مختصر کيفيت زندگي کاري :    20
اهميت كيفيت زندگي كاري:    21
افت كيفيت زندگي کاري و كم كاري :    33
برداشتهاي نادرست از کيفيت زندگي کاري :    36
اهداف برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    38
مزايا و فوايد برنامه‌هاي بهبود کيفيت زندگي کاري    38
موانع برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    40
خشنودي توجه به کارکنان و کيفيت زندگي کاري :    41
بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري:    42

بخش دوم :فرسودگي شغلي:    44
مرحله تجربي:    47
تعاريف مختلف فرسودگي شغلي:    51
نشانه هاي فرسودگي شغلي:    53
1) تحريك پذيري فزاينده    56
ابعاد فرسودگي شغلي:    56
1-خستگي عاطفي:    57
2-مسخ شخصيتي وبدبيني:    57
3-احساس بي فايده بودن وناکارآمدي :    58
پيشينه پژوهش در جهان:    78

 

 

فصل سوم:روش اجراي پژوهش    86
مقدمه:    86
روش تحقيق:    86
جامعه آماري:    87
حجم نمونه و روش نمونه گيري:    87
روشهاي گردآوري اطلاعات:    88
ابزارهاي اندازه گيري:    89
جدول (1ـ3) همبستگي بين مقياسهاي فرسودگي شغلي MBI    91
روايي ابزار اندازه گيري :    91
پايايي ( قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري) :    93
جدول (2-3) :ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي فرسودگي شغلي    94
جدول (3-3): ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري    94
روش تجزيه و تحليل داده ها:    95

 

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها    97
مقدمه:    97
4-1 توصيف نمونه ها:    97
1ـ جنسيت نمونه ها    97
2ـ  ترکيب سني    99
3ـ وضعيت تأهل    100
4- تعداد فرزندان    101
5- سابقه کار    102
6ـ ميزان تحصيلات    103
جدول (4-6): تركيب نمونه از نظر تحصيلات    103
7ـ وضعيت همکاري    104
4-2 توصيف آماري متغيرهاي تحقيق    105
2)مسخ شخصيت    107
جدول (4-10) : سوال هاي مولفه عدم موفقيت فردي از پرسشنامه فرسودگي شغلي    109
مولفه هاي كيفيت زندگي كاري:    110
4-3- ميانگين متغير ها به تفکيک جنسيت    120
4-4 ) آمار استنباطي    122
4-4-1 ) بررسي نرمال يا غير نرمال بودن توزيع داده ها    122
4-4-2) آزمون فرضيات تحقيق    123
4-4-2-1)بررسي سوال اصلي تحقيق    123

 

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري    131
مقدمه:    131
5-1 نتايج كلي حاصل از پژوهش، حاكي از آن است:    134
5-2 بررسي سوال اصلي تحقيق    137
پيشنهادات:    141
محدوديتهاي پژوهش:    143
منابـع    144
چ    144
فهرست منابع:    144
الف) منابع فارسي:    145
ضمائم    150
پرسشنامه    151

 

دانلود پاورپوینت شستشوی شیمیایی دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی

دانلود پاورپوینت شستشوی شیمیایی دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی پاورپوینت شستشو پاورپوینت شیمیایی پاورپوینت مبدلهای حرارتی پاورپوینت تصفیه ی آب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شستشوی شیمیایی دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی در قالب…

موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی موجدات و محدوده ی حق حبس شروط حق حبس از دیدگاه فقهی شروط حق حبس از دیدگاه حقوقی موارد پیدایش حق حبس از…

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم رشد گندم دوروم گندم دوروم تراکم بوته پروتئین پرولین سطوح…

پاورپوینت کاربرد متدولوژی rup

پاورپوینت کاربرد متدولوژی rup پاورپوینت ویژگی های rup پاورپوینت متدولوژی rad پاورپوینت متالوژی rup پاورپوینت متدولوژی دانلود پاورپوینت متدولوژی های RUP و EUP رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد متدولوژی rup جهت رشته شیمی در…

پاورپوینت چیستی موسیقی و احکام آن 

پاورپوینت چیستی موسیقی و احکام آن  پاورپوینت احکام موسیقی پاورپوینت موسیقی چیست؟ پاورپوینت درباره ی احکام موسیقی دانلود پاورپوینت چیستی موسیقی و احکام آن پاورپوینت درباره ی احکام موسیقی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری

پاورپوینت کاربرد احجام و اشکال هندسی در معماری پاورپوینت معماری پاورپوینت کاربرد هندسه در معماری پاورپوینت هندسه در معماری مدرن پاورپوینت هندسه در معماری پاورپوینت در مورد اشکال هندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

دانلود پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت پاورپوینت درس کاربرد ریاضیات در مدیریت پاورپوینت کتاب ریاضیات کاربردی برای مدیریت پاورپوینت آموزش ریاضیات برای مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن…

شبکه های حسگر

شبکه های حسگر مدل سازی شبکه حسگر Sensor Network شبیه سازی شبكه شبیه سازهای شبكه سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقدشوندگی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی نقدشوندگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نقدشوندگی مبانی نظری نقدشوندگی پیشینه تحقیق نقدشوندگی پیشینه داخلی نقدشوندگی پیشینه خارجی نقدشوندگی پیشینه پژوهش نقدشوندگی پیشینه نظری نقدشوندگی ادبیات نظری نقدشوندگی…

تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383

تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383 اقتصاد ایران تحلیل اقتصادی تولید ناخالص داخلی دانلود مقاله تحلیل اقتصادی ایران در سالهای 1368 تا 1383 خرید مقالات اقتصاد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری…